Publicaties

Jaarlijks publiceert Coincide in samenwerking met de sector twee magazines waarin bestuurders hun ideeën delen over de ontwikkelingen in het veld. Bijdragen kunnen gaan over bestuurlijke vernieuwing, strategische heroriëntatie tot praktische implementatie suggesties. De laatste twee publicaties zijn hier online beschikbaar in PDF.

Voorkant ZIR19 - De kracht van de regio
De kracht van de regio

Samenwerken is het nieuwe concurreren. In de zorg ontstaan er op lokaal niveau volop nieuwe verbindingen. Dwars- en kruisverbanden tussen curatieve en langdurige zorginstellingen, het sociale domein en verzekeraars worden door het hele land gelegd. Een vraagstuk is op welk niveau we deze nieuwe verbindingen willen organiseren. In de verschillende artikelen komt dit aan de orde met vragen als; is de regio wel het panacee van alle problemen? Hoe klein, groot en flexibel is deze regio? Bij wie ligt de regie en is er wel regie nodig? Willen we vanuit macht partijen dwingen om samen te werken of willen we vanuit kracht en gezamenlijke waarden nieuwe samenhangende zorg ontwikkelen?

@ mei 2019

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:
Martin van Rijn – Van hoofdlijnen akkoord naar regio-akkoord
Marja van Dieijen – Het UMC als verbindende schakel in de regio
Jan Kremer & Michael Rutgers – Regie in de regio?
Jan Frans Mutsaerts – Persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg 
Maurice vd Bosch & Douwe Biesma – Regio-denken is geen panacee
Dianda Veldman – Meer mens, minder patient
Wim van der Meeren – Regionale samenwerking door de bril van de verzekeraar
Gita Gallé – Salland United – Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Hans Romijn – De menselijke maat
Patrick Bindels – De zorg gaat veranderen
Ruben Wenselaar – Een Scandinavische wind door het zorgstelsel
Jolande Tijhuis – Voorbij het polderen, we moeten tempo maken!
Willy Spaan – Gezondheid en zorg: de cruciale rol van de regio
Esther v Engelshoven & David Jongen – Tijd voor verandering
Henk Bakker – De toekomst van de zorg vraagt om anders organiseren
Georgette Fijneman & Olivier Gerrits – Samen van burning platform naar…
Frank de Reij – Purpose, missie en leiderschap, of het gebrek daaraan…
Jan Willem Spijkman & Michel van Schaik – Digitalisering van patiëntendatabase
Loek Winter – van marktwerking naar publiek-private regionale netwerkzorg
Albert van Esterik – Nieuwe buren
Rian Veldhuizen – Een nieuwe beweging als uitgangspunt voor de zorg
Martijn Mol – Gezondheidszorg anno 2040
Rob Dijkstra – In het oog van de orkaanVoorkant ZIR18 - De juiste zorg, op de juiste plaats
De juiste zorg, op de juiste plaats

De verschillende invalshoeken die in deze publicatie aan de orde komen tonen de veelzijdigheid, de beweging en de aanwezigheid van kansen die zo kenmerkend zijn voor onze sector. Als bestuurder voel je als geen ander de transitie die de sector maakt naar meer patiënt gerichtheid, nieuwe maatstaven van kwaliteit, toenemende digitalisering, andere organisatievormen en toenemende samenwerking. Waar de transitie ons zal brengen is niet eenduidig. De heilige graal bestaat niet, of is voor iedereen anders.

@ mei 2018

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:
Leon van Halder & Martin van Rijn – Zorg dilemma’s
Bas Leerink - Heft in eigen hand: vrije keuze in de zorg als hoofdprincipe
Ruben Wenselaar – Zorg van de toekomst is vraag gestuurd
Roger Ruijters – Het ziekenhuis een noodzakelijk kwaad voor kwetsbare ouderen
Ella Kalsbeek & Paulus Lips – Zorg op de juiste plek vraagt om genereus geduld
Ernst Klunder – Betekenisvolle uitkomsten
Eelco Damen – Vernieuwing van de zorg vraagt om nieuwe vormen van regie
Mirella Buurman – De juiste zorg bij de huisarts
Bert van der Hoek – De sociaal maatschappelijke context van zorg
Ronald Gorter – Waarmee kan ik u van dienst zijn?
Wouter Bos – Kwaliteit
Douwe Biesma – Op weg naar waarde gedreven zorg
Jan Kremer & Sjaak Wijma – De nieuwe kwaliteit
Georgette Fijneman & Anja Moonen – Digitaliseren van zorg, niet wachten tot morgen!
Frank de Reij – Wie trekt de innovatie in de zorg uit het slop?
Michel van Schaik – Banken onmisbaar bij zorgtransformatie
Jelle Brouwer – Gepersonaliseerde zorg
Peter van Langeveld – De vierde industriele revolutie binnen Healthcare
Hendrik Blokhuis – Nederland op de goede weg om technologische belofte in de zorg…
Thomas Eterman & Jan Willem Spijkman – Digitalisering voor betere zorg: een utopie?


Voorkant LTC17 - Zorgen voor morgen
Zorgen voor morgen. Samenwerken met de mens als uitgangspunt

Vooral in deze periode van kabinetsformatie is onze zorgsector veelvuldig onderwerp van gesprek en debat. En dat gaat zeker niet (alleen) over meer geld voor de sector. Veel meer nog klinkt de behoefte aan zaken als het delen van informatie tussen instellingen, gemeenten en andere zorg- en welzijnsverleners, geïntegreerde zorg verlenen, kwetsbare mensen eerder in beeld hebben, effectiever kunnen helpen en preventie. Dit vergt vaak een andere manier van organiseren en ‘de mens’ staat meer en meer centraal. In de publicatie ‘Zorgen voor morgen, samenwerken met de mens als uitgangspunt’ geven verschillende bestuurders hun visie op wat er nodig is voor het organiseren van optimalere zorg.

@ juni 2017

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:
Geld alleen maakt niet gelukkig – Illya Soffer
De ban van Positieve Gezondheid in Nederland – Roger Ruijters
Schotten slechten in regionale samenwerking …… – Guus Bannenberg
Gezond leven als ‘way of life’ – Ankie van Tatenhove
Effectieve ordening van de zorg: een strijd tussen …… – Joel Gijzen
Toekomstbestendig organiseren in de zorg – Freek Korver
De wens van de mens – Hans Ouwehand
Onderweg naar een toegang – Lucien Peeters
De basis op orde. Een pleidooi voor inclusie – Rene Verkuylen


Voorkant ZIR17 - Digitale disruptie in de zorg
Digitale disruptie in de zorg

Het ‘digitale’ thema staat overal hoog op de agenda; van overheid, aanbieders, verzekeraars tot patiënten. We willen allemaal wel, maar doen we wel genoeg? Alle stakeholders benadrukken het belang van visie, spelregels, standaarden en regie en vinden dat afspraken afgedwongen moeten worden. Met de Nederlandse ‘gecontroleerde marktwerking’ is er in principe geen rol voor de overheid om als ‘doorzettingsmacht’ op te treden. Maar wie moet de regie dan hebben?
In de publicatie ‘Digitale disruptie in de zorg’ geven verschillende bestuurders hun visie geven op de digitalisering in de gezondheidszorg.

@ juni 2017

Individuele artikelen zijn hieronder te downloaden:
Een kwestie van willen – Arnold Moerkamp & Jan Kremer
Vergelijking zorgcommunicatie Estland en Nederland – Han Tanis & Arno Timmermans
Power to the patient – Henk Valk
Laat 1000 bloemen bloeien – David Jongen
Disruptief of Creatief – Joep Verbugt
Huisarts, patiënt en digitalisering – Patrick Bindels
Dokters samen op een lijn – Marcel Daniels & Ella Kalsbeek
Doorbreek het verzuilde zorgsysteem – Jan van Lith
De zelfmetende en -wetende mens – Anke Vervoord
Nieuwe technologie terug naar de menselijke maat – Bert van der Hoek
Digitale thuiszorg – Douwe Biesma
Van zorgen voor, naar zorgen dat… – Henk Bakker

Voorkant LTC16 - Samenhang en Samenwerken
Samenhang en Samenwerken

Nu meer verantwoordelijkheden op lokaal niveau liggen kunnen we ons richten op een betere organisatie van de zorg en welzijn. Deze ‘transformatie’ richt zich op verandering naar een op gezondheid en kwaliteit van leven geënt model waarbij uitgegaan wordt van de wensen van de mens over wat hij wil op de gebieden van leven, wonen, werken, onderwijs en zorg. Naast een omslag bij de aanbieders en professionals verwachten we ook meer ‘zelf’ van de klanten; zelf-indicatie, zelf-regie, zelf-redzaamheid en zelf-management. Verschillende bestuurders geven in deze publicatie hun visie op de ontwikkelingen in de transformatie van de zorg- en welzijnssector.

@ juli 2016

Voorkant ZIR16 - Samenwerken
Samenwerken

Bij zowel meer of minder centrale sturing in een zorgstelsel blijkt samenwerken tussen belanghebbende partijen belangrijk om op de trends en veranderingen in te kunnen spelen en om een houdbaar en betaalbaar zorgstelsel te creëren. Verschillende bestuurders, waar onder Ruben Wenselaar, André Rouvoet, Mariëtte van Leeuwen, Jeroen Olthof, Ella Kalsbeek, Dianda Veldman en Wouter Bos,  geven in bijgaande publicatie ‘Samenwerken’ hun visie op het bevorderen van goede gezondheidszorg in Nederland en de rol die samenwerken daar in speelt.

@ juni 2016

Voorkant LTC15 - What matters to you
What matters to you?

In bijgaande publicatie geven Liane den Haan, Jeroen van den Oever, Mirjam Breed, Eric Lemstra, René Verkuylen, Marianne ter Harten, Petra Schout, Nico Dam en Karina Kuperus hun visie op de ontwikkelingen in onze langdurige zorg- en welzijnsector. Maatwerk, hogere verwachtingen, individualisering, meer zeggenschap over het eigen leven en betere toegang tot informatie en kennis, zijn van grote invloed op hoe we de sociale voorzieningen inrichten en hoe de burger deze zal ervaren. Het afbreken van de schotten en het ontwikkelen van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden zijn daarbij het begin van een ingrijpende verandering die de zorgsector en de maatschappij zullen moeten doormaken om zich voor te bereiden op een duurzame toekomst. Deze hervormingen behoeven een omkering in het denken van zorgorganisaties, overheid en burgers.

@ juni 2015

website plaatje publicatie voorkant 724-1024
Gezondheid en Samenleving

Verschillende bestuurders geven in deze publicatie hun visie op de ontwikkelingen in gezondheid en samenleving. De kwaliteit van de Nederlandse zorg behoort tot de top van de wereld maar we zijn er niet trots op. We voelen ook geen gedeeld eigenaarschap en nog nauwelijks een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kwalitatieve gezondheidszorg betreft niet alleen somatische en geestelijke gezondheidszorg maar zou in een breder maatschappelijk perspectief gezien moeten worden. Daarbij is het doorbreken van de huidige grenzen tussen eerste- en tweedelijnszorg, tussen somatische en geestelijke gezondheidszorg en tussen de zorg en het sociale domein essentieel. De beste resultaten kunnen we bereiken door een geïntegreerd besluitvormingsproces zonder een ‘zij’ en ‘wij’ benadering. Management en professionals van de verschillende sectoren zouden vanuit hun professionaliteit en verantwoordelijkheid, zowel naar de individuele patiënt als naar de gezondheidszorg in het algemeen, in gezamenlijkheid kunnen zorgen voor een verantwoorde ontwikkeling van onze zorg- en welzijnsvoorzieningen.

@ mei 2015