Resultaten

Managers en bestuurders uit diverse topsectoren die deelnemen aan onze programma’s bespreken veranderingen in structuur, cultuur en werkwijze. Samen ontdekken zij antwoorden op de grote uitdagingen waar hun sector of bedrijfstak voor staat, maar ook wat hun rol is binnen de ‘BV Nederland’.

Wat leveren onze programma’s op?
Nieuwe inzichten

Ontmoetingen met buitenlandse collega’s geven nieuwe inzichten en dat stimuleert om buiten de vertrouwde (werk)kaders te denken. Door te kijken hoe men uitdagingen en problemen elders aanpakt en oplost, krijgt een discussie een nieuwe wending.

Internationale contacten

Internationale contacten zijn onontbeerlijk met het oog op de toenemende onderlinge afhankelijkheid van veel landen op verschillende beleidsterreinen. Binnen Europa neemt de invloed van Europees beleid en – wetgeving op de Nederlandse economie toe. Wat betreft onderzoek en ontwikkeling moeten we binnen Europa grensoverschrijdend samenwerken om voldoende intellectuele en financiële capaciteit te genereren om competitief te blijven op de wereldmarkt.

Een solide platform voor vruchtbare samenwerking

Tijdens (internationale) bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken hebben de deelnemers onderling veel overleg. Dat bevordert de voortgang van het ontwikkelen van nieuw beleid. Zo is het hoofdlijnenakkoord in de zorg mede vormgegeven tijdens de zorginnovatiereis. De hervormingen van de AWBZ zijn uitvoerig besproken tijdens de langdurige zorg- en welzijnsreis. Tijdens andere reizen is veel kennis opgedaan over de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg en zijn in Nederland verder stappen ondernomen in dit werkveld.

Steun voor nieuw beleid

Van beleid naar reorganisatie slaagt beter als er draagvlak is voor de nieuwe strategie. ‘Polderen’ met de juiste managers binnen een bedrijf of met belanghebbenden uit een sector ligt aan de basis van de benodigde steun.

Teambuilding

Mensen die samen bouwen aan innovatie, concepten en nieuwe programma’s bepalen in hoge mate het succes van vernieuwing en verandering binnen een bedrijf.